หนังสือ พิจารณาอายตนะ 6 โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

พิจารณาอายตนะ 6 โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ถ้าอายตนะภายนอก-ภายใน
กระทบกัน ก็จะเป็นที่เชื่อมต่อบ่อเกิด
วิญญาณธาตุรู้ขึ้น  แล้วก็เกิดวิถีจิต
จิตก็จะเกิดสืบต่อๆ กัน ทำให้จิตปรุง
แต่ง เกิดกิเลส โลภ โกรธ หลง ขึ้น
หรือถ้ามีสติปัญญา มีโยนิโสมนสิการ
ที่ดี จิตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นจิตที่เกิดกุศล
เป็นความดี  ถ้ามีอโยนิโสมนสิการ
การพิจารณาโดยไม่แยบคายก็จะเกิด
วิถีจิตที่เป็นอกุศล

โดย ชมรมกัลยาณธรรม

ดาวน์โหลดหนังสือ http://www.kanlayanatam.com/book/RYatana6.pdf